Podrška

Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja tvrtke Horizont poslovne aplikacije d.o.o., Ulica Franje Laurana-Vranjanina 45, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska (u daljnjem tekstu Isporučitelj) s jedne strane i podnositelja Zahtjeva za isporuku programskih rješenja Horizont poslovne platforme (u nastavku Korisnik) s druge, kojima se reguliraju prava i obveze pojedinačno i skupno.

PREDMET OPĆIH UVJETA

Predmet općih uvjeta je zasnivanje Korisničkog odnosa za korištenje programskih rješenja ili pojedinih dijelova Horizont poslovne platforme.

UVJETI ZA ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Korisnicima mogu postati sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe. Korisnik je dužan dati potrebne identifikacijske isprave s ciljem utvrđivanja identiteta. Korisnik je dužan obavijestiti Isporučitelja u slučaju promijene identifikacijskih podataka u roku od 7 dana od promjene istih.

ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Zahtjev

Obrazac Zahtjeva za isporuku programskih rješenja Horizont poslovne platforme dostupan je na Internet stranicama Isporučitelja kao i njegovih poslovnih partnera (distributera), na ovlaštenim prodajnim mjestima, odnosno putem ovlaštenih osoba (prodajnih agenata).

Obrazac Zahtjeva za isporuku programskih rješenja Horizont poslovne platforme između ostalog sadrži i potvrdu Korisnika da je upoznat sa uvjetima i sadržajem ponuđenih rješenja.

Prihvat

Po zaprimanju Zahtjeva za isporuku programskih rješenja Horizont poslovne platforme, Isporučitelj se obvezuje ispostaviti ponudu na temelju traženih proizvoda i usluga te po plaćanju iste izvršiti pripremne radnje i isporuku unutar 7 radnih dana.

Odbijanje

Isporučitelj ima pravo odbiti zahtjev bez objašnjenja.

Isporuka

Isporučitelj se obvezuje isporučiti proizvode i usluge unutar 7 radnih dana ukoliko je izvršena uplata i ukoliko su se stekli uvjeti isporuke kao što su Internet priključak, priprema matičnih podataka, programiranje-dizajn programibilne tipkovnice i sl.

Montaža

Montaža opreme nije u cijeni te se dodatno naplaćuje od strane izvođača ukoliko nije dogovoreno drugačije.

Neisporuka

U slučaju da Isporučitelj odbije zahtjev, a Korisnik ipak izvrši uplatu, Isporučitelj mu je dužan beskamatno vratiti uplaćeni iznos u najkraćem roku.

Obuka

Obuka Korisnika za rad sa programskim rješenjima nije u cijeni proizvoda, nego se može ugovoriti prema cjeniku navedenom u Zahtjevu za isporuku programskih rješenja Horizont poslovne platforme. U cijenu su uračunate korisničke upute u elektronskom obliku.

LICENCA

Licencom Korisnik stječe pravo korištenja, a ne vlasništva programskog rješenja.
AKTIVACIJA

Aktivacijom licence smatra se trenutak izdavanja prvog važećeg dokumenta, odnosno unos aktivacijskog koda.

PRODULJENJE

Produljenje trajanja vremenski ograničene licence programskog rješenja, moguće je po izvršenoj uplati, za novi period. Obavijest o potrebi produljenja Korisnik će primiti pravovremeno prije isteka licence putem programskog rješenja, poštom ili elektronskim putem.

PODRŠKA

Za vrijeme važenja vremenski ograničene licence Horizont proizvoda, Korisnik ima pravo na zakonske izmjene, nove verzije (bez dodatnih opcija), telefonsku i Internet podršku u radnom vremenu Isporučitelja. Terenski izlasci naplaćuju se po važećem cjeniku. Korisnik može sklopiti i tzv. SOS ugovor kojim dobiva podršku izvan radnog vremena, vikendom i praznicima od 07.00 do 23:00. Zahtjevnijim korisnicima na raspolaganju je tzv. SOS+ ugovor koji pokriva 24/7/365.

TRAJANJE I PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

Vremenski ograničena licenca traje 12 mjeseci  i istekom tog perioda prestaju međusobne obaveze ugovornih strana. Korisnički odnos prestaje važiti istekom vremenski ograničenog perioda licence.

PRIVREMENO ISKLJUČENJE

Korisnik može zatražiti privremeno isključenje uslijed poslovnih okolnosti na period od maksimalno 30 dana unutar 12 mjeseci važenja vremenski ograničene licence. Ponovno uključenje naplaćuje se po cjeniku Isporučitelja.

PRIJENOS

Prijenos vremenski ograničene licence na drugu pravnu ili fizičku osobu nije moguć.

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA

Isporučitelj pridržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja, uključujući i cijene proizvoda i usluga, uz slanje obavijesti Korisniku  u pisanom ili elektronskom obliku. Korisnik ima pravo raskida ugovora i na povrat neiskorištenog dijela vrijednosti licence. Ukoliko Korisnik ne uputi raskid ugovora pisanim putem na adresu Isporučitelja u roku od 7 dana od obavijesti, smatrati će se da je Korisnik suglasan sa izmjenama. Izmjene stupaju na snagu 30 dana od objave odnosno ukoliko idu u prilog Korisniku trenutno.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve eventualne sporove strane će pokušati riješiti mirnim putem i dogovorom, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.