Podrška

STRATEGY – Strateški plan

Ministarstvo financija svake godine sastavlja uputu za izradu strateških planova sa svrhom osiguranja jednoobraznog i ujednačenog pristupa izradi strateških planova. I u ovom ciklusu strateškog planiranja za razdoblje 2019. – 2021. potrebno je posebnu pozornost obratiti definiranju novih načina ostvarenja, odnosno reformskih mjera, koji se direktno preuzimaju u nacionalni program reformi.

Strateški plan je dokument koji opisuje ciljeve organizacije ili pojedinca, strategije za postizanje tih ciljeva, te resurse i akcije potrebne za njihovo ostvarenje. To je ključni alat za vođenje organizacije prema viziji i ostvarivanje dugoročnog uspjeha.

Strateški plan obično obuhvaća dugoročni horizont (obično 3-5 godina), ali može uključivati i kratkoročne akcijske planove koji detaljnije opisuju aktivnosti za prvu godinu provedbe. Redovito ažuriranje i prilagođavanje strateškog plana ključno je za uspjeh organizacije u dinamičnom poslovnom okruženju.

Strateški plan je dokument koji opisuje ciljeve organizacije ili pojedinca, strategije za postizanje tih ciljeva, te resurse i akcije potrebne za njihovo ostvarenje. To je ključni alat za vođenje organizacije prema viziji i ostvarivanje dugoročnog uspjeha. Strateški plan obično obuhvaća sljedeće ključne elemente:

  1. Misija, vizija i vrijednosti: Definiranje misije organizacije (razlog njenog postojanja), vizije (željenog budućeg stanja) i vrijednosti (principi i uvjerenja koji vode organizaciju). Ovi elementi služe kao temelj za razvoj strategija i ciljeva.
  2. Analiza okoline: Procjena vanjskih i unutarnjih čimbenika koji mogu utjecati na organizaciju, uključujući ekonomske, političke, društvene, tehnološke i pravne faktore. To može uključivati SWOT analizu (snage, slabosti, prilike, prijetnje) radi identifikacije ključnih izazova i mogućnosti.
  3. Ciljevi: Postavljanje jasnih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva koji su u skladu s misijom i vizijom organizacije. Ciljevi se obično dijele na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne te mogu obuhvaćati različita područja kao što su financije, operacije, rast, inovacije, itd.
  4. Strategije: Identifikacija ključnih strategija i taktika za postizanje postavljenih ciljeva. To uključuje odabir pristupa i resursa potrebnih za ostvarivanje ciljeva, kao i planiranje aktivnosti i prioriteta.
  5. Akcijski planovi: Detaljno opisivanje koraka i aktivnosti potrebnih za implementaciju strategija. To uključuje raspored aktivnosti, odgovorne osobe, resurse potrebne za svaku aktivnost te rokove za njihovo izvršenje.
  6. Monitoriranje i evaluacija: Postavljanje sustava praćenja i evaluacije napretka prema ciljevima. To uključuje redovito praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI-jevi), identifikaciju eventualnih problema ili prepreka te prilagodbu planova i strategija prema potrebi.

Strateški plan obično obuhvaća dugoročni horizont (obično 3-5 godina), ali može uključivati i kratkoročne akcijske planove koji detaljnije opisuju aktivnosti za prvu godinu provedbe. Redovito ažuriranje i prilagođavanje strateškog plana ključno je za uspjeh organizacije u dinamičnom poslovnom okruženju.

Brošura
Horizont STRATEGY – Strateški plan Brošura

Posebnosti